Waar houden wij ons aan?

Algemene Voorwaarden BCoach

Artikel 1- Inschrijving en verstrekken van opdracht.

 1. De inschrijving voor een opleiding vindt uitsluitend plaats door middel van een betaling via iDEAL of middels een door BCoach verstrekt formulier en geldt voor de totale aaneengesloten studieperiode.

 2. Voor de aanvang van de opleiding bestaat er na inschrijving een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze periode is kosteloze annulering mogelijk.

 3. Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard door BCoach nadat BCoach zulks schriftelijk heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.

 4. Annulering van een inschrijving voordat de opleidingsdagen zijn begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding is de cursist 10% van het opleidingsgeld verschuldigd. Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de opleiding is de cursist 25% van het opleidingsgeld verschuldigd. Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de opleiding is de cursist 50% van het opleidingsgeld verschuldigd. Bij annulering minder dan vijf dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist het volledige opleidingsgeld verschuldigd.

 5. Bij annulering dienen alle reeds toegezonden studiematerialen onbeschadigd teruggestuurd te worden.

 6. Na aanvang van de opleiding is annulering niet meer mogelijk.

Artikel 2 - Tussentijdse beëindiging of doorschuiven.

 1. Restitutie van een gedeelte van het opleidingsgeld vindt alleen dan plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van de studie het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. BCoach kan een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. De correspondentie hierover dient aangetekend te geschieden.

 2. In uitzonderlijke gevallen kan BCoach op verzoek een opleiding of training doorschuiven. De beslissing over het al dan niet doorschuiven van een opleiding of training ligt bij BCoach. BCoach zal voor deze verwerking € 100,- in rekening brengen. De factuur kan niet later worden voldaan.

 3. Tussentijds beëindigen op grond van verwijtbare tekortkomingen kan alleen op basis van een schriftelijke ingebrekestelling welke aangetekend wordt verstuurd.

 4. Ontbinding door opdrachtgever kan alleen plaatsvinden nadat BCoach in staat is gesteld om de tekortkomingen te repareren. Eventuele kosten voortvloeiende uit de te herstellen tekortkomingen komen ten laste van BCoach. Bij ontbinding worden alle kosten door de opdrachtgever geaccepteerd.

Artikel 3 -Kwaliteit en Ethische Gedragscode

 1. De BCoach opleidingen voldoen aan de door de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) opgestelde kwaliteitscriteria. BCoach hanteert daarmee de door de NOBCO gedefinieerde Internationale Ethische Code (IEC).  Zie ook www.nobco.nl. De cursist dient zich gedurende de looptijd van de cursus hieraan te verbinden.

Artikel 4 - certificaat - diploma

 1. BCoach stelt na afronding van de voor de opleiding of training gestelde criteria een diploma of certficaat beschikbaar.

Artikel 5 - Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

 1. Inschrijving vindt plaats bij vooruitbetaling via iDEAL. De inschrijving is definitief na betaling van het verschuldigde bedrag en, alleen in het geval van opleidingen, nadat er een intakegesprek heeft plaatsgevonden met als resultante een toelating tot de opleiding. 
 2. In het geval dat de kosten voor de opleiding of training worden voldaan door de werkgever, dan zijn er twee mogelijkheden voor inschrijving: of de werkgever schrijft de cursist in middels het inschrijfsysteem van BCoach en betaalt via iDEAL of de cursist schrijft zich in doormiddel van registratie in het inschrijfsysteem, waarna de werkgever schriftelijk deze inschrijving bevestigt, bijvoorbeeld door het geven van een akkoord op de print van het inschrijfformulier. 
 3. In het geval dat er een betalingsregeling wordt aangeboden (alleen aan particulieren) en daarvan gebruik gemaakt wordt, dan dient de eerste termijn te worden betaald voor aanvang van de opleiding of training. In deze situatie ontvangt men een factuur voor het gehele bedrag i.v.m. mogelijke fiscale aftrek voor beroepskosten in dat jaar. De overige termijnen dienen steeds voor de vastgestelde vervaldata te worden voldaan. 
 4. Gedurende de periode tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding of training kan een optie genomen worden middels een schriftelijk verzoek hiervoor via een e-mail aan . 
 5. Alle door BCoach toegezonden facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien niet tijdig wordt betaald is de betalingsplichtige van de vervaldatum af een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de betalingsplichtige. 
 6. De annuleringskosten worden beschreven in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden.
 7. Bij afwijking van bovenstaande door de betalingsplichtige kan de toegang tot de betreffende opleiding of training door BCoach worden ontzegd.

Artikel 6 - Auteurseigendomsrecht op lesmateriaal. 

 1. BCoach bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken). Niets uit deze opgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van BCoach.

Artikel 7 - Toepasselijkheid voorwaarden. 

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van BCoach. Door inschrijving maakt de cursist en opdrachtgever kenbaar de betalingsvoorwaarden en daar waar van toepassing het bepaalde in de desbetreffende BCoach opleidingsbrochure te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het bepaalde in de betreffende BCoach opleidingsbrochure vormen de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.

Artikel 8 De lessen. 

 1. De cursisten ontvangen voor aanvang van de opleiding een bijeenkomstenoverzicht van de opleidingsdagen of -avonden.

 2. Om reden van herprogrammering van kwalitatieve verbetering, behoudt BCoach zich het recht voor de opleidingsprogramma's tussentijds te wijzigen.

 3. BCoach houdt zich het recht voor wegens planningstechnische redenen incidenteel af te wijken van de in de opleidingsbrochure vermelde opleidingsdagen en/of locatie.

Artikel 9 - Uitval van docent. 

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal BCoach indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.

 2. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal BCoach de cursist zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen.

 3. BCoach zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen.

 4. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft cursist dan wel opdrachtgever geen recht op (schade-)vergoeding, ook niet als BCoach als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.

 5. Alleen extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent liggen bij BCoach.

 6. Uitval van docent is geen reden voor kosteloze annulering. Artikel 1.3 blijft in genoemd geval van toepassing.

Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 april 2014 en gelden zolang ze niet worden vervangen door een nieuw of gewijzigd reglement. Alle inschrijvings- en betalingsvoorwaarden die eerder zijn gepubliceerd komen hiermee te vervallen.

Aldus vastgesteld te Woerden op 1 april 2014